Vietnamese USA Japan
Kế hoạch kinh doanh về dầu nhớt ở Việt Nam và xuất khẩu ra nước ngoài